AOJ 2900: Bumpy Array

解法

 a_i, a_{i+1}, a_{i+2} と並んでいるのを a_i>a_{i+1} < a_{i+2} としたいが、これが成り立っていないとする。

a_i>a_{i+1} が成り立っている時、 a_i > a_{i+1} > a_{i+2} となっているので、 a_i を動かすことは得にならない。よって a_{i+1} 以降について問題を解けば良い。

a_i>a_{i+1}が満たされていない時を考える。このとき、 a_i, a_{i+1}, a_{i+2} の大小関係として次の 3 通りが考えられる。

 1. a_i < a_{i+2} < a_{i+1}
 2. a_i < a_{i+1} < a_{i+2}
 3. a_{i+2} < a_i < a_{i+1}

1番目と2番目のケースでは、a_ia_{i+1} を入れ替えることで、 a_{i+1} < a_{i+2} も満たされるので、そのようにする。3番目の場合では、 a_{i+1}a_{i+2} を入れ替えることで、 a_i > a_{i+1} < a_{i+2} が成り立つようになる。これら以外の入れ替え方法では2 つの不等号のうち1つしか満たされず、手数が必ず多くなる。

コード

/// Thank you tanakh!!!
/// https://qiita.com/tanakh/items/0ba42c7ca36cd29d0ac8
macro_rules! input {
  (source = $s:expr, $($r:tt)*) => {
    let mut iter = $s.split_whitespace();
    input_inner!{iter, $($r)*}
  };
  ($($r:tt)*) => {
    let mut s = {
      use std::io::Read;
      let mut s = String::new();
      std::io::stdin().read_to_string(&mut s).unwrap();
      s
    };
    let mut iter = s.split_whitespace();
    input_inner!{iter, $($r)*}
  };
}

macro_rules! input_inner {
  ($iter:expr) => {};
  ($iter:expr, ) => {};

  ($iter:expr, $var:ident : $t:tt $($r:tt)*) => {
    let $var = read_value!($iter, $t);
    input_inner!{$iter $($r)*}
  };
}

macro_rules! read_value {
  ($iter:expr, ( $($t:tt),* )) => {
    ( $(read_value!($iter, $t)),* )
  };

  ($iter:expr, [ $t:tt ; $len:expr ]) => {
    (0..$len).map(|_| read_value!($iter, $t)).collect::<Vec<_>>()
  };

  ($iter:expr, chars) => {
    read_value!($iter, String).chars().collect::<Vec<char>>()
  };

  ($iter:expr, usize1) => {
    read_value!($iter, usize) - 1
  };

  ($iter:expr, $t:ty) => {
    $iter.next().unwrap().parse::<$t>().expect("Parse error")
  };
}

use std::cmp;

fn solve(mut a: Vec<i64>) -> usize {
  let n = a.len();
  let mut ans = 0;
  for i in 0..(n - 1) {
    if i % 2 == 0 && a[i] < a[i + 1] {
      if i + 2 < n && a[i + 1] > a[i + 2] && a[i] > a[i + 2] {
        a.swap(i + 1, i + 2);
      } else {
        a.swap(i, i + 1);
      }
      ans += 1;
    } else if i % 2 == 1 && a[i] > a[i + 1] {
      if i + 2 < n && a[i + 1] < a[i + 2] && a[i] < a[i + 2] {
        a.swap(i + 1, i + 2);
      } else {
        a.swap(i, i + 1);
      }
      ans += 1;
    }
  }
  ans
}

fn main() {
  input!(n: usize, a: [i64; n]);
  let b: Vec<i64> = a.iter().map(|&i| -i).collect();

  let a1 = solve(a);
  let a2 = solve(b);
  println!("{}", cmp::min(a1, a2));
}